top of page

Clue 10:

Ring Ring Ring 📱, telefon ta ring. Ay Dios, mi no ta akinan mas. Pero wak! Un lus!

bottom of page